Generalforsamling 08-06-2021

Formandsberetning

Grundet Coronarestriktioner har det først været muligt at gennemføre generalforsamlingen her i
juni, ligesom sidste år.
Ved generalforsamlingen d. 15/6-20 var der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og ingen valgte at
genopstille. Der kom 3 nye medlemmer i stedet, Knud Holdgård, Lissy Toustrup blev indvalgt på
mødet og Tina Flø-Jakobsen kom til efter ekstraordinær generalforsamling.

Suppleanter blev : Kurt Ø. Andersen, Martin Brocelius og Bruno Sørensen.

Bestyrelsen konstituerede sig således :

  • Randi Skousbøll – Formand
  • Anette Poulsen – Næstformand
  • Lissy Toustrup – Kasserer
  • Tina Flø-Jakobsen – Sekretær
  • Knud Holdgård – Medlem

Det har været et noget stille år på arrangementdelen, det har ikke kunnet lade sig gøre at
udføre noget grundet Coronarestriktioner, MEN, det betyder ikke, at vi ikke har lavet noget.
Det har været lidt udfordrende at mødes og snakke, men så har vi fundet andre måde at
kommunikere på, vi bruger messenger en del og så har vi da også haft et vituelt møde i januar.

Der var i forvejen nye ideer til hygge for byens borgere, men mangelen på fællesarrangementer
har skubbet godt på, at vi har taget nye pyntnings-tiltag i brug. Det har drejet sig om pyntning på
torvet og ”Rundtenom”-stien – der har været pyntet til halloween med konkurrence, jul og påske
– her blev der bedt om hjælp fra børn og barnlige sjæle i byen – og der blev hængt en del op –
alle 3 pyntninger har været med stor succes – og vi tilstræber at gentage disse.

Herning SYD

Ellers har samarbejdet Herning SYD også puslet med i baggrunden, med messenger
kommunikation og et virtuelt møde – der er her udarbejdet samarbejdsaftale – så vi er nu et
decideret Netværk, der arbejder med at udvikle og genskabe nærområdet i de enkelte
landsbyer og opland. Der er kontingentbetaling på 500 kr, landsbyerne skal skiftevis på årsbasis
stå for den fælles kasse – Kølkær har den i 2028 – pengene skal gå til udgifter i forbindelse med
møder og andre udgiftsposter, kassereren vil stå for dette.
D. 2/6 havde Kølkær besøg af Pagoden Foodtruck, de var på en tour for at støtte foreninger og
gode formål og ville gerne køre rundt til landsbyerne i Herning SYD og ville støtte med 10 kr pr
solgt burger, vi var den sidste landsby på listen og der blev solgt 193 stk, vi blev kun overgået af
Arnborg der solgte 258.

Shelters

Så har vi shelters projektet: Vi har søgt om og fået penge til 2 shelters – vi havde egentlig også
planlagt et muldtoilet, men vi fik desværre ikke tildelt hele det ønskede beløb, men vi tog imod
de tilbudte godt 37.000 kr og fik tilrettet projektet – muldtoilettet er ikke glemt, blot udsat –
byggetilladelsen er lige på trapperne og her er muldtoilettet med, så vi kan begynde at klargøre
projektet og søge penge til efteråret. Arealet ligger nede bag skole og børnehave, lige op til
togbanen og den gamle boldbane ved skolen. Vi har et dejligt område dernede, der bare kalder
på at blive udviklet på til alles fornøjelse.
I forbindelse med projektet har vi desværre fået en klage fra en borger over, at vi ikke direkte
benytter byens lokale savværk – vi har talt med ejer. Vi er selvfølgeligt ærgerlige over sådan en
tvist, vi er ellers meget opmærksomme på at undgå sådanne, da vi selvfølgelig arbejder for at
styrke byens erhvervsdrivende.

Trafik

Vi har haft løbende kontakt med kommunen angående trafik i byen, som jo kan være noget tung
og hurtigkørende. Umiddelbart kommer der ikke flere bumps, men det er da noget der kan blive
taget op igen. Ved tidligere måling er det konstateret at det mest er os selv der kører rundt
herude, og derfor har der været lagt et indlæg på FB om dette, med opfordring til at passe på
farten, samt vi har haft fartvisere sat op i samarbejde med kommunen, så vi kan blive
opmærksomme på vores fart, med fokus på farten ind i byen, mon ikke der er et par stykker der
har fået foden på bremsen ?

Man kan sige, at heldigvis er dette en dejlig lille by tilpas langt ude på landet i en lille krog, med
den fordel at vi ingen stor vej har susende gennem byen, og at vi kun har 10 minutters kørsel til
motorvej – så de fleste kørende i/gennem byen, er køretøjer vi ønsker her. Vi vil jo gerne have
mennesker til at se/bruge vores by : os selv, kommende huskøbere, turister. Og vores lokale
landmænd følger jo ligesom med det at være landsby.

Bytavlen

Vi ville gerne have bytavlen placeret bedre og har i samarbejde med ”Min Købmand”s
bestyrelsen fået flyttet denne ind på parkeringspladsen, foran indgangen til butikken, til fordel for
byens borgere hvad angår tilgænge-lighed, byens foreningers opslag får mere opmærksomhed
og det støtter at der ikke parkeres lige foran indgangen – så det er vist totalt win win. Tavlerne
har også fået en lidt anden indretning, så der nu også er et rum til at borgerne kan opsætte
opslag – vi håber at man her vil være be-hjælpelig med at holde pæn orden.

Ellers pusler vi med at holde det vi har ansvar for, bla torvet.
Bruno, suppleant og vores store naturmand, passer på insekterne i byen ved at passe et
område på torvet og han er lige nu i gang med at få sået vilde blomster på en grund på
hvidkløvervej. Han stod også i front for affaldsindsamlingen i april.

Vores undergrupper

Byudviklingsgruppen

Har udviklet og fået opsat nye byporte ved indfaldsvejene dec. 2020 – fantastisk flotte – tak
for dem.
Og gruppen kigger nu på nyt emne, her tænkes branding – hvad definerer byen – eller hvad ønsker
vi der skal ?
Kopi af planchen fra byportene er opsat i Rådhuset og der vil komme en tekst op ved siden af med lidt
information. Vi har en planche mere, den overvejer vi hvor skal være.
Resterne af de gamle byporte har BF genbrugt til 2 fint renoverede porte ved ”Rundtenom” stien.
Skiltene skal synliggøre indgangene til stien, der skal kunne sopættes opslag for området og der skal
produceres kort over gå/cykelruter for hele området. Og så skal vore logo selvfølgelig også være der.

Kulturgruppen

Har haft svære forhold og ikke kunnet afholde noget

Madgruppen

Har haft svære forhold og ikke kunnet afholde noget

Vi har d. 25 maj afholdt arrangementmøde med fokus på et fælles blik for kommende
arrangementer i byen, hvem holder noget hvornår, hvem står sammen om noget med hvem,
der blev sat flere ideer i produktion og den første er på søndag – morgenvandring. Ellers satser
vi på større Sankt Hans arrangement ved hallen for hele familien – vi tænker at vi virkeligt
trænger til at samles og hygge. Der arbejdes også på noget til efteråret.

Vi har ikke afholdt lokalrådsmøde siden 11. marts 20, men det vil blive afholdt senest til
efteråret.

Når der bliver inviteret til møder fra kommuens side, er der altid 1 – 2 med fra bestyrelsen.

Ang. Å-landsprojektet, er vi afventende på et katalog og der skal være møde med borgerne i
byen. Vi er klar til at følge med, men har ingen tidsplan.

Vi er også meget aktive i arbejdet med Kølkærbladet, hvad skal den indeholde og leverer
indlæg samt deltager i uddelingen.

Min landsby app ́en er vi stadig med i og man skal være opmærksom på at der er kommet en
ny udgave, efter en stille tid skal vi lige i omdrejninger med at bruge den igen, det er ellers et
godt sted at orientere sig og det dækker jo den efterspurgte kalender for byen.

Som en afslutning vil jeg fremhæve, at Anette har været næstformand i 9 år og jeg selv formand
i 10 år. Vi har fulgt byens udvikling OG været en del af den og vi kan godt lide det, men det
kunne være godt med nogle andre ved roret og så kunne vi sysle på et lavere niveau, Vi
genopstiller i år, men vi viger gerne pladsen for nye – umiddelbart hører vi ikke den store
interesse for at være i bestyrelsen og da slet ikke de 2 øverste poster, så vi må bede jer
medlemmer af BF være undersøgende på at finde nye, tal med din nabo og dem du ellers taler
med.

Refarat

Dagsorden:

Pkt. 1 Valg af Dirigent. Helle Andreassen

Pkt. 2 Valg af referent. Anette Poulsen

Pkt. 3 Formands beretning. Godkendt. Spm: Kan næste Kølkær blad sendes ud en
uges tid før planlagt? Pga. Idrætsforeningens aktiviteter der starter 1. sept. Anette
spørger Karsten Andersen
Pkt. 4 Regnskab. Godkendt. Men spørgsmål til forsikring, og byporte,
fastelavnsregnskab. Drøftelse om kontingentforhøjelse i 2022

Pkt. 5 Indkomne forslag. Ingen

Pkt. 6 Kontingent. Hæves til 75/150 i 2022, med udførlig beskrivelse af
Borgerforeningens arbejde for Kølkær.
Medlemshvervning: 79 husstande d.d. BF hverver til markedsdag ved Min Købmand

Pkt. 7 Valg til bestyrelse. På valg er Anette Poulsen og Randi Skousbøll – genopstiller og bliver genvalgt

Pkt. 8 Valg af suppleanter: 1. Bruno Sørensen og 2. Jan Majkjær

Pkt. 9 Valg af revisor: Erik Toustrup

Pkt. 10 valg af revisorsuppleant: Jørgen Andersen

Pkt. 11 Eventuelt Erik Toustrup bringer Sportspladsen på bane, og efterlyser idéer til udnyttelse. Kultur og Fritid godkender overdragelse.
Skolen har idéer.
Møde afholdes med fokus på området.
Eks: Skateboardbane, Skov, Vej til Shelters, Klatretræer, Park med træer og græs og
bænke.
I samme ombæring ønskes kælkebakken ved børnehaven gjort attraktiv igen